Estat de l'estació meteorològica

This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.

Sistema en marxa desde fa 46 Days 20 Hours 21 Minutes 6 Seconds
Memòria lliure del sistema 1.25GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b118)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 18:52:50 02/12/2020.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
17/01/2021 16:32
Weather-Display realtime Actual 0:00:08 17/01/2021 16:32
Weather-Display FTP Actual 0:02:38 17/01/2021 16:30
Weather-Display weather data Actual 0:02:56 17/01/2021 16:30
Weather-Display NOAA report Actual 16:21:52 17/01/2021 00:11
Weather-Display Month report Actual 16:21:53 17/01/2021 00:11
Note: script(s) not current and need update(s):
ajax-dashboard.php V1.00 - 2011-01-15 Need update to V1.30 - 2020-05-14
ajaxWDwx.js File not installed
AW-forecast-lang.php File not installed
AW-forecast.php File not installed
check-fetch-times.php V1.37 - 2020-06-11 Need update to V1.39 - 2021-01-12
common.php V1.10 - 2019-04-19 Need update to V1.11 - 2020-12-07
flyout-menu.php V1.08 - 2013-02-05 Need update to V1.09 - 2020-12-07
WC-forecast.php File not installed
Use this link for details.