WeatherUnderground 7-day Forecast: Chiapparo
שלישי שני בלילה שני ראשון בלילה ראשון מוצאי שבת שבת
לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר מעונן חלקית לרוב בהיר לרוב בהיר
לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר מעונן חלקית לרוב בהיר לרוב בהיר
24°C 15°C 24°C 13°C 21°C 13°C 21°C
             
שישי בלילה שישי חמישי בלילה חמישי רביעי בלילה רביעי שלישי בלילה
מעונן חלקית מעונן חלקית לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר מעונן חלקית מעונן חלקית
מעונן חלקית מעונן חלקית לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר מעונן חלקית מעונן חלקית
16°C 23°C 16°C 24°C 17°C 24°C 16°C
             

 

לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 13צלזיוס. שבת
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 13צלזיוס. רוחות צ-מז ומשתנות. מוצאי שבת
 
מעונן חלקית. טמפ' גבוהות 21צלזיוס. רוחות ד-מע במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". ראשון
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 13צלזיוס. רוחות מע-צ-מע ומשתנות. ראשון בלילה
 
לרוב בהיר. טמפ' גבוהות 24צלזיוס. רוחות מע-ד-מע במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". שני
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 15צלזיוס. רוחות צ ומשתנות. שני בלילה
 
לרוב בהיר. טמפ' גבוהות 24צלזיוס. רוחות מע-ד-מע במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". שלישי
 
מעונן חלקית. טמפ' נמוכות 16צלזיוס. רוחות צ-צ-מז ומשתנות. שלישי בלילה
 
מעונן חלקית. טמפ' גבוהות 24צלזיוס. רוחות ד-מע במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". רביעי
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 17צלזיוס. רוחות צ-צ-מז ומשתנות. רביעי בלילה
 
לרוב בהיר. טמפ' גבוהות 24צלזיוס. רוחות ד-ד-מע במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". חמישי
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 16צלזיוס. רוחות מז-ד-מז ומשתנות. חמישי בלילה
 
מעונן חלקית. טמפ' גבוהות 23צלזיוס. רוחות ד-מז במהירות 15 עד 25 "קמ""ש". שישי
 
מעונן חלקית. טמפ' נמוכות 16צלזיוס. רוחות צ-מז במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". שישי בלילה
 

 

Forecast from WeatherUnderground for Chiapparo.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.