WeatherUnderground 7-day Forecast: Chiapparo
שלישי שני בלילה שני ראשון בלילה ראשון מוצאי שבת שבת
מעונן חלקית לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר גשם מעונן חלקית מעונן חלקית
מעונן חלקית לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר גשם מעונן חלקית מעונן חלקית
12°C 5°C 11°C 7°C 13°C 8°C 15°C
             
שישי בלילה שישי חמישי בלילה חמישי רביעי בלילה רביעי שלישי בלילה
לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר
לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר
8°C 13°C 7°C 13°C 6°C 13°C 7°C
             

 

מעונן חלקית. טמפ' גבוהות 15צלזיוס. רוחות מע-צ-מע במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". שבת
 
מעונן חלקית. טמפ' נמוכות 8צלזיוס. רוחות מז-ד-מז במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". מוצאי שבת
 
גשם. טמפ' גבוהות 13צלזיוס. רוחות ד-ד-מע משתנות לצ-מע במהירות של 15 עד 30 "קמ""ש". סיכוי לגשם 80%. ראשון
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 7צלזיוס. רוחות צ-מע במהירות 15 עד 30 "קמ""ש". ראשון בלילה
 
לרוב בהיר. טמפ' גבוהות 10צלזיוס. רוחות צ-צ-מע במהירות 25 עד 40 "קמ""ש". שני
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 5צלזיוס. רוחות צ-צ-מע במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". שני בלילה
 
מעונן חלקית. טמפ' גבוהות 12צלזיוס. רוחות צ במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". שלישי
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 7צלזיוס. רוחות צ-צ-מע במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". שלישי בלילה
 
לרוב בהיר. טמפ' גבוהות 13צלזיוס. רוחות צ במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". רביעי
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 6צלזיוס. רוחות צ במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". רביעי בלילה
 
לרוב בהיר. טמפ' גבוהות 13צלזיוס. רוחות צ ומשתנות. חמישי
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 7צלזיוס. רוחות צ-צ-מז ומשתנות. חמישי בלילה
 
לרוב בהיר. טמפ' גבוהות 14צלזיוס. רוחות ד-ד-מז ומשתנות. שישי
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 8צלזיוס. רוחות מז-ד-מז ומשתנות. שישי בלילה
 

 

Forecast from WeatherUnderground for Chiapparo.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.