WeatherUnderground 7-day Forecast: Chiapparo
שישי חמישי בלילה חמישי רביעי בלילה רביעי שלישי בלילה שלישי
מעונן חלקית מעונן ממטרים בבוקר על פי רוב מעונן לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר
מעונן חלקית מעונן ממטרים בבוקר על פי רוב מעונן לרוב בהיר לרוב בהיר לרוב בהיר
17°C 10°C 13°C 7°C 13°C 4°C 36°C
             
שני בלילה שני ראשון בלילה ראשון מוצאי שבת שבת שישי בלילה
ממטרים מאוחר יותר בלילה לרוב בהיר לרוב בהיר מעונן חלקית ממטרים מוקדם גשם גשם ורעמים
ממטרים מאוחר יותר בלילה לרוב בהיר לרוב בהיר מעונן חלקית ממטרים מוקדם גשם גשם ורעמים
11°C 15°C 8°C 13°C 9°C 14°C 12°C
             

 

לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 4צלזיוס. שלישי
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 4צלזיוס. רוחות צ-צ-מע במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". שלישי בלילה
 
לרוב בהיר. טמפ' גבוהות 13צלזיוס. רוחות מע ומשתנות. רביעי
 
על פי רוב מעונן. טמפ' נמוכות 7צלזיוס. רוחות מז-צ-מז במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". רביעי בלילה
 
ממטרים בבוקר. טמפ' גבוהות 13צלזיוס. רוחות מז-ד-מז במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". סיכוי לגשם 50%. חמישי
 
מעונן. טמפ' נמוכות 10צלזיוס. רוחות מז ומשתנות. חמישי בלילה
 
מעונן חלקית. טמפ' גבוהות 17צלזיוס. רוחות ד-מז במהירות 15 עד 25 "קמ""ש". שישי
 
גשם ורעמים. טמפ' נמוכות 12צלזיוס. רוחות ד-מז במהירות 15 עד 25 "קמ""ש". סיכוי לגשם 80%. שישי בלילה
 
גשם. טמפ' גבוהות 14צלזיוס. רוחות צ-צ-מז במהירות 15 עד 25 "קמ""ש". סיכוי לגשם 90%. ירידת גשם בסביבות 6 "מ""מ". שבת
 
ממטרים מוקדם. טמפ' נמוכות 9צלזיוס. רוחות צ-צ-מע במהירות 15 עד 30 "קמ""ש". סיכוי לגשם 60%. מוצאי שבת
 
מעונן חלקית. טמפ' גבוהות 13צלזיוס. רוחות צ-צ-מע במהירות 15 עד 30 "קמ""ש". ראשון
 
לרוב בהיר. טמפ' נמוכות 8צלזיוס. רוחות צ-מע במהירות 15 עד 25 "קמ""ש". ראשון בלילה
 
לרוב בהיר. טמפ' גבוהות 15צלזיוס. רוחות מע-ד-מע ומשתנות. שני
 
ממטרים מאוחר יותר בלילה. טמפ' נמוכות 11צלזיוס. רוחות ד במהירות 10 עד 15 "קמ""ש". סיכוי לגשם 30%. שני בלילה
 

 

Forecast from WeatherUnderground for Chiapparo.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.